Kočione pločice

Pločice su važan deo kočionog sistema i kao takve predstavljaju kritične delove u sigurnosnom pogledu. Iz tog razloga je sav rad na njima potrebno obavljati s krajnjom pažnjom. Zamenu kočionih pločica smeju vršiti samo osobe koje raspolažu potrebnim stručnim znanjem. Nepravilno izvedeni radovi mogu dovesti do potpunog zakazivanja kočionog sistema. Ova uputstva za montažu predstavljaju smernice za standardne radove popravke i ne uzimaju u obzir nikakve posebne karakteristike koje mogu važiti za različite kočione sisteme. Potrebno je pažljivo se pridržavati pojedinosti posebnih uputstava proizvođača vozila i proizvođača kočionih sistema. Zamena kočionih pločica mora se vršiti tako da se zameni čitav set na osovini. Koristite samo one kočione pločice koje su specifične za tip vozila.

– Ne dopustite da materijal kočionih pločica, diskovi, čeljusti, kočiona creva itd. dođu u dodir sa mastima, uljima, ostalim sredstvima za podmazivanje ili sredstvima za čišćenje na bazi mineralnog ulja jer to može dovesti do zakazivanja kočnica. Ukoliko to bude potrebno, zamenite sve delove kontaminirane na taj način. – Nemojte upotrebljavati nikakve oštre alate jer njihovo neprikladno korištenje može dovesti do oštećenja, Koristite samo posebne alate (moment-ključ, alat za rastezanje, izvlačione kuke itd.) – Ukoliko tokom rada primetite oštećenje bilo kog dela kočionog sistema, potrebno je poduzeti odgovarajući popravak pre nego što se vozilo vrati u upotrebu.

Demontaža:

Pre nego što započnete raditi na kočionom sistemu, na upravljač stavite obaveštenje sa upozorenjem da se vozilo nalazi na popravci, učvrstite klinovima one točkove na kojima ne radite, podignite vozilo dizalicom i osigurajte njegovu stabilnost. Rad započnite na jednoj kočnici osovine, a tek potom pređite na drugu. Druga kočnica vam može poslužiti kao orijentir za pravilno pozicioniranje pojedinih delova prilikom ponovne montaže. Svi radni koraci i kod jedne i kod druge kočnice na istoj osovini moraju biti potpuno identični.

OPREZ: – Opruge / stezaljke koje pločice zadržavaju na njihovom mestu mogu se nalaziti pod vučnom silom, oslobodite ih na kontrolisan način i ostavite na njihovom mestu, pokrivši kućište čeljusti. – Nakon što ste uklonili kočione pločice, nemojte više pokušavati aktivirati kočnicu.

Montaža:

Izbegnite eventualno prolivanje kočione tečnosti tako što ćete deo tečnosti po potrebi ispustiti u odgovarajuću posudicu. Neprikladno postupanje s kočionom tečnosti može prouzrokovati ozbiljne povrede ili dovesti do oštećenja. Pridržavajte se uputstva proizvođača kočione tečnosti. – Klipove gurnite unazad kako biste omogućili da nove i naravno deblje kočione pločice uđu u čeljust. – Kod četvoroklipnih nepomičnih čeljusti ili dvoklipnih pomičnih čeljusti umetnite podložne pločice između klipova koji su gurnuti unazad ili između klipa i pomične čeljusti kako biste sprečili da se ovi klipovi vraćaju prema napred dok drugi klipovi bivaju gurani unazad. – Kod kočnica koje kombinuju mehaničku parkirnu kočnicu i mogućnost podešavanja, klipovi se moraju vratiti u njihov prvobitan položaj okretanjem šrafa za podešavanje, u zavisnosti od njihovog tipa. – Nosač kočionih pločica, kućište čeljusti i vodilice čistite sredstvima za čišćenje koja ne sadrže mineralno ulje, npr. denaturiranim alkoholom. Zamenite oštećene ili krte kapice za zaštitu od prašine.

CategoryServisiranje

© 2016 MOTOR DOO JAGODINA | NAJBOLJI PRIJATELJ VAŠEG AUTA