Bez ograničenja kilometraže prilikom pružanja putne asistencije

PLAVI paket pomoći na putu Vam donosi sledeće pogodnosti:

  • Neograničena kilometraža šlepovanja za jedan slučaj u toku godine besplatno ili jedna manja popravka na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva) besplatno ili jedna dostava ključeva besplatno,
  • Prevoz svih putnika do mesta gde se prevozi i vozilo besplatno,
  • Organizacija prevoza putnika na lokaciju drugačiju od lokacije prevoza vozila besplatno,
  • Čuvanje vozila 3 dana besplatno,
  • Prevoz priključnog vozila besplatno,
  • Organizacija prenoćišta,
  • Pravni savet u slučaju saobraćajne nezgode besplatno,
  • Popust od 20% za dalje prevoze (neograničen broj slučaja),
  • Popust za uslugu rent a car-a 10%.

PLAVI paket važi za teritoriju SRBIJE.

USLOVI POMOĆI NA PUTU ZA PLAVI PAKET – ATLAS SERVIS

Član 1.
Pomoć na putu dobija lice koje je zaključilo Ugovor o usluzi pomoći na putu (u daljem tekstu: Ugovor) ili je paket pomoći na
putu aktiviralo preko aktivacionog koda (u daljem tekstu: Paket), ali se odnosi isključivo i samo na vozilo navedeno u
Ugovoru ili prijavljeno prilikom aktivacije Paketa, i ne može biti iskorišteno za neko drugo vozilo, osim u slučaju navedenim
pod čl. 6.
Ukoliko je potpisnik Ugovora fizičko lice ili ako Paket aktivira fizičko lice, Korisnik usluge, u smislu ovih Uslova, je lice na koje
Ugovor ili Paket glasi i članovi njegove najuže porodice (supružnik, roditelji i deca).
Kada Ugovor glasi na firmu ili kada Paket aktivira firma, Korisnik usluge, u smislu ovih Uslova su svi zaposleni u toj firmi,
kojima je firma odobrila korištenje vozila, za koje ima važeći Ugovor ili aktivan Paket.
Kada Ugovor glasi na firmu ili kada Paket aktivira firma, koja se bavi rent a car-om, Korisnik usluge, u smislu ovih Uslova, su
pored zaposlenih u toj firmi i korisnici usluga te firme, koji u momentu zahteva za uslugom pomoći na putu imaju ispravno
ovlašćenje za upravljanje vozilom, koje ima važeći Ugovor ili aktivan Paket.
Kada Ugovor glasi na lizing kuću ili kada je Paket aktiviran na lizing kuću, Korisnik usluge, u smislu ovih Uslova, su pored
zaposlenih i lica koja imaju ovlašćenje za korišćenje vozila izdano od strane lizing kuće.
Ukoliko Ugovor ili Paket glasi na firmu, rent a car ili lizing kuću, Atlas Servis ima pravo ali nema obavezu vršenja provere i
utvrđivanje statusa u firmi, rent a car-u ili lizing kući, za lice koje se obratilo Atlas Servisu sa zahtevom za uslugom pomoći na
putu, po osnovu Ugovora ili Paketa i smatraće ga Korisnikom usluge.
Uslovi pomoći na putu su sastavni deo Ugovora i Paketa. Korisnik usluge potpisivanjem Ugovora potvrđuje da prihvata sve
odredbe Uslova pomoći na putu. Uslovi pomoći na putu u Paketu su važeći bez pečata i potpisa Atlas Servisa, a Korisnik
usluge aktivacijom Paketa na broj 069/66-77-66 i dostavljanjem svih neophodnih podataka, prihvata sve odredbe Uslova
pomoći na putu.
Član 2.
Rok važenja Ugovora počinje po isteku 24-tog časa od momenta uplate usluge pomoći na putu, a Paketa nakon isteka 5
radnih dana od poziva Korisnika usluge na broj telefona 069/66-77-66, radi aktivacije paketa pomoći na putu preko
aktivacionog koda i dostavljanja svih neophodnih podataka: ime i prezime Korisnika usluge, adresa stanovanja Korisnika
usluge, broj telefona Korisnika usluge, marka i tip vozila, registarske oznake vozila, broj kartice i aktivacioni kod, i opcionih
podataka: datum rođenja Korisnika usluge, JMBG Korisnika usluge, e-mail Korisnika usluge, godište vozila i boja
automobila. Ugovor traje do isteka 24-tog časa dana koji je naveden u Ugovoru (maksimalno 365/366 dana), a Paket traje
do isteka 24-tog časa 365./366. dana od dana početka važenja Paketa.
Korisnik usluge je dužan da u najkraćem roku od momenta kupovine izvrši aktivaciju Paketa.
Korisnici usluge mogu da izvrše aktivaciju Paketa pomoći na putu, preko aktivacionog koda svakog radnog dana od 9-21h,
osim subotom, nedeljom i državnim praznicima.
Ukoliko Korisnik ne dostavi sve neophodne podatke iz st. 1 ovog člana, Paket neće biti aktiviran i Korisnik usluge nema
pravo na uslugu pomoći na putu. Tek nakon što Korisnik usluge dostavi sve neophodne podatke, Paket će se aktivirati
prema st. 1 ovog člana.
Član 3.
Iznos usluge pomoći na putu je formiran prema važećem cenovniku Atlas Servisa u trenutku zaključenja Ugovora ili kupovine
Paketa, a koji je u svakom momentu istaknut na zvaničnoj internet stranici Atlas Servisa (www.atlas-servis.com).
Član 4
Korisnik usluge je dužan, da proveri podatke, navedene u Ugovoru i ukoliko uoči neispravnost, da u najkraćem roku, a
najkasnije u roku od 24h od momenta preuzimanja Ugovora, pozove Call Centar Atlas Servisa na broj 069/667-667, kako bi
prijavio promenu podataka. Nakon isteka roka od 24h, ukoliko Korisnik zatraži uslugu pomoći na putu, Atlas Servis će se
rukovoditi prema podacima koji se u tom momentu nalaze u bazi i u skladu sa tim Korisniku usluge pružiti uslugu pomoći na
putu.
Korisnik usluge je dužan prilikom aktivacije Paketa, dostaviti Atlas Servisu ispravne podatke.
Korisnik usluge nema pravo na izmenu podataka iz Ugovora ili prijavljenih prilikom aktivacije Paketa, u trenutku zahteva za
uslugom pomoći na putu.
Član 5.
Korisnik usluge, potpisivanjem Ugovora ili aktiviranjem Paketa, izjavljuje pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću,
da je vozilo za koje je potpisao Ugovor ili aktivirao Paket, u trenutku potpisivanja Ugovora, odnosno aktiviranja Paketa, u
ispravnom i voznom stanju.
Ukoliko se Korisnik usluge obrati Call Centru Atlas Servisa, sa zahtevom za uslugom pomoći na putu, znajući da je zahtev
lažan i netačan, tj. da je vozilo bilo u kvaru pre potpisivanja Ugovora ili aktivacije Paketa i želi da iskoristi uslugu pomoći na
putu kao standardno šlepanje, te na taj način obmane Atlas Servis, Ugovor, odnosno Paket će se smatrati ništavnim, a
Korisnik usluge gubi pravo da koristi uslugu pomoći na putu prema ovim Uslovima, do isteka Ugovora ili Paketa.
Član 6.
Ukoliko Korisnik usluge otuđi vozilo za koje je potpisao Ugovor ili aktivirao Paket, a želi da zadrži paket pomoći na putu,
dužan je u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 2 dana od dana otuđenja vozila, da pozove Call Centar Atlas Servisa na
broj 069/667-667, kako bi prijavio novo vozilo za koje će nastaviti da važi paket pomoći na putu.
Korisnik usluge može da koristi uslugu pomoći na putu najranije po isteku 24h, od momenta prijave promene podataka o
vozilu.
Korisnik usluge za vreme važenja Ugovora ili Paketa može da promeni vozilo maksimalno 2 puta.
Ukoliko Korisnik usluge proda vozilo na koje ima pravo usluge pomoći na putu i ne želi da prenese to pravo na drugo svoje
vozilo, nego da ustupi uslugu pomoći na putu novom vlasniku vozila, dužan je u najkraćem roku, a najkasnije u roku od 2
dana od dana otuđenja vozila, da pozove Call Centar Atlas Servisa na broj 069/667-667, kako bi prijavio podatke novog
Korisnika usluge. U suprotnom, novi vlasnik vozila ne može da koristi paket pomoći na putu i usmeni dogovor o ustupanju
paketa pomoći na putu između Korisnika usluge i novog vlasnika vozila će se smatrati ništavnim i Atlas Servis nema nikakvu
obavezu prema zahtevima za uslugom pomoći na putu upućenim od novog vlasnika vozila na koje glasi paket pomoći na
putu.
Korisnik usluge nema mogućnost da zamrzne važenje Ugovora ili Paketa.
Član 7.
Pozivom CALL CENTRA Atlas Servisa na broj 069/667-667 u periodu od 08h-22h Korisnik usluge može dobiti informacije 365/366 dana
godišnje o:
– stanju na putevima
– najboljim putnim pravcima do željene destinacije
– proceni vozila kod kupovine i prodaje
– ceni putarina na teritoriji Srbije
– ovlašćenim servisima na teritoriji Srbije.
Član 8.
Ugovorena pomoć na putu kao i obaveza Atlas Servisa počinje kada Korisnik usluge kontaktira Call Centar Atlas Servisa, na
broj 069/667-667, koji je na raspolaganju 24h dnevno, 365/366 dana u godini i za vreme neradnih dana i praznika.
Call Centar će izvršiti proveru podataka u bazi Korisnika usluge, kao i pravo na pružanje usluga preko sledećih informacija
koje će tražiti od lica koje je uputilo zahtev:
– Broj ugovora i/ili broj kartice,
– Priroda kvara,
– Lokacija gde se desio kvar i gde vozilo treba da se preveze,
– Ime i prezime,
– Vozilo i registarske oznake,
– Broj putnika u vozilu.
Nakon što Call Centar Atlas Servisa proveri i utvrdi da Korisnik usluge ima važeći Ugovor ili Paket, pristupiće organizaciji
usluge pomoći na putu na teritoriji Srbije.
Korisnik usluge, u trenutku zahteva za uslugom pomoći na putu i u trenutku kada na lice mesta dođe vozilo za pružanje
usluge pomoći na putu, mora biti pored neispravnog vozila, osim u slučaju teže saobraćajne nezgode, kada je Korisnik
usluge hospitalizovan ili priveden od strane nadležnih organa. U tom slučaju, vozilo se može prevesti po zahtevu drugog lica
iz člana 1. ovih Uslova, a u skladu sa ovim Uslovima.
Prilikom zahteva Korisnika usluge za uslugom pomoći na putu, Korisnik usluge mora da ima kod sebe overen Ugovor, kako
bi ostvario pravo na uslugu pomoći na putu. Ako je Korisnik usluge aktivirao Paket preko aktivacionog koda, prilikom zahteva
za uslugom pomoći na putu, Korisnik usluge mora da ima kod sebe karticu.
Član 9.
Pozivom CALL CENTRA Atlas Servisa na broj 069/667-667, Korisnik usluge pomoći na putu za vreme trajanja
Ugovora ili Paketa ima pravo da iskoristi samo jednu od sledećih asistencija, u zavisnosti od njegove potrebe i ta
usluga je dostupna Korisniku usluge 24h dnevno, 365/366 dana u godini:
1. šlepanje bez ograničenja kilometraže, najkraćim pravcem, od mesta kvara vozila ili saobraćajne nezgode do
najbližeg servisa ili do najbližeg ovlaštenog servisa ili do adrese Korisnika usluge navedene u Ugovoru ili
prijavljene prilikom aktivacije Paketa. Ukoliko Korisniku usluge ne odgovara da se vozilo preveze do navedenih
destinacija, vozilo može da se besplatno preveze i do destinacije po želji Korisnika usluge, ukoliko se nalazi na
istoj ili manjoj udaljenosti kao kad bi se šlepanje vršilo od mesta kvara ili saobraćajne nezgode do ovlaštenog
servisa ili adrese Korisnika usluge navedene u Ugovoru ili prijavljene prilikom aktivacije Paketa, s tim da se u
obzir uzima kraća relacija (u zavisnosti šta je na manjoj udaljenosti od mesta kvara ili saobraćajne nezgode,
ovlašteni servis ili adresa Korisnika usluge). Ukoliko je kilometraža do željene destinacije veća, Korisnik usluge
mora da doplati razliku između mesta kvara ili saobraćajne nezgode do ovlaštenog servisa ili adrese Korisnika
usluge navedene u Ugovoru ili prijavljene prilikom aktivacije Paketa (u zavisnosti šta je na manjoj udaljenosti) i od
mesta kvara ili saobraćajne nezgode do destinacije po želji Korisnika usluge, po važećem cenovniku Atlas
Servisa uz popust od 20%.
ili
2. manja popravka na licu mesta (struja, pneumatik, nestanak goriva), bez ograničenja kilometraže, bez naknade,
s tim da trošak rezervnog (zamenskog) dela ili goriva snosi sam Korisnik usluge.
ili
3. dostava ključa od adrese Korisnika usluge navedene u Ugovoru ili prijavljene prilikom aktivacije Paketa do
mesta slučaja, bez naknade.
Aistencije navedene pod 1., 2. i 3. se međusobno isključuju i kada Atlas Servis pruži Korisniku usluge jednu od
navedenih asistencija, paket se smatra iskorištenim, a eventualne sledeće usluge Atlas Servisa će se naplaćivati
po važećem cenovniku Atlas Servisa uz popust od 20% u toku trajanja Ugovora ili Paketa.
U slučaju veće havarije, Korisnik usluge dobija čuvanje vozila 3 dana bez naknade, a svaki naredni dan čuvanja
vozila Korisnika usluge se naplaćuje po važećem cenovniku Atlas Servisa.
Korisnik usluge dobija prevoz putnika, koji su se zatekli u vozilu u trenutku kvara ili nezgode, od mesta kvara i
nezgode, do odredišta istovara vozila bez naknade, sa vozilom za pružanje usluge pomoći na putu, koje dođe na
lice mesta. Ukoliko je broj putnika veći od broja mesta u vozilu za pružanje usluge pomoći na putu, Korisnik
usluge dobija uslugu prevoza, od mesta kvara i nezgode do odredišta istovara vozila, za ostala lica koja su se
zatekla u vozilu u trenutku kvara ili nezgode, s tim da ih ne može biti više od maksimalnog broja putnika za koje je
vozilo registrovano, o trošku Atlas Servisa i na način koji odredi Atlas Servis.
Ukoliko Korisnik usluge u vozilu ima kućne ljubimce, kućni ljubimci se za vreme šlepanja prevoze u neispravnom
vozilu.
Nakon izvršene usluge šlepanja, ukoliko je Korisniku usluge potrebno, Atlas Servis može organizovati o trošku
Korisnika usluge, smeštaj lica (vozača i putnika) u najbližem hotelu (motelu), po redovnom cenovniku odabranog
ugostitelja.

U slučaju da vozilo kojem je potrebna pomoć na putu ima priključno vozilo, vozilo Atlas Servisa je dužno da
poveze i to priključno vozilo, bez naknade, samo ako je registrovano, tehnički ispravno i ako je svetlosna
signalizacija instalirana po standardu. U slučaju da je priključno vozilo havarisno, tehnički neispravno i/ili sa
neispravnom svetlosnom signalizacijom, prevoz takvog priključnog vozila snosi sam Korisnik usluge, po
redovnom cenovniku pružaoca usluge.
Korisnik usluge može da koristi uslugu zamenskog vozila jednom za vreme važenja ovog Ugovora, ukoliko ispuni sledeće
uslove:
1. u slučaju kvara na njegovom vozilu, da je vozilo prešlepovano u ovlašćeni servis i da pribavi potvrdu od ovlašćenog
servisa, u koji je vozilo prešlepano, da se kvar na neispravnom vozilu Korisnika usluge ne može otkloniti u roku od 25
radnih dana i
2. u slučaju saobraćajne nezgode, da saobraćajna nezgoda nije uzrokovana njegovom krivicom, što će dokazati policijskim
izveštajem i da ovlašćeni servis, u koji je vozilo prešlepano, izda potvrdu da se kvar na neispravnom vozilu Korisnika
usluge ne može otkloniti u roku od 25 radnih dana.
Korisnik usluge mora da dostavi dokaze Atlas Servisu o ispunjenosti uslova iz prethodnog stava. Nakon što Atlas Servis
utvrdi ispunjenost uslova iz prethodnog stava, izvršiće isporuku zamenskog vozila Korisniku usluge, na adresu Korisnika
usluge navedene u Ugovoru ili prijavljene prilikom aktivacije Paketa, u roku od 24h.
Korisnik usluge ima pravo da koristi zamensko vozilo jednom za vreme važenja ovog Ugovora ili Paketa, u trajanju od
maksimalno 5 dana.
Atlas Servis će obezbediti Korisniku usluge zamensko vozilo u klasi koja je srazmerna klasi neispravnog vozila ili niža od
klase neispravnog vozila, u slučaju da Atlas Servis nema zamensko vozilo, koje je srazmerno klasi neispravnog vozila, u
trenutku ispunjenja uslova za ostvarivanje prava na zamensko vozilo od strane Korisnika usluge.
Korisnik usluge može da koristi zamensko vozilo na osnovu ovog Ugovora, ali prema Uslovima najma vozila, a Atlas Servis
je dužan da ima Uslove najma vozila stalno istaknute na svojoj zvaničnoj internet stranici www.atlas-servis.com.
Korisnik usluge može da koristi zamensko vozilo samo na teritoriji Srbije.
Ukoliko Korisnik usluge pomoći na putu, za vreme trajanja Ugovora ili Paketa, bude imao potrebe za uslugama rent a car-a,
Atlas Servis će Korisniku usluge odobriti 10% popusta na redovnu cenu najma vozila, koja Atlas Servis ima u ponudi i koja
su dostupna u periodu zahtevanom od strane Korisnika usluge.
Sve navedene usluge pomoći na putu iz ovog člana se pružaju na teritoriji Srbije (izuzev Kosova).
Atlas Servis zadržava isključivo pravo da odredi koje vozilo, za pružanje usluge pomoći na putu, će poslati na lice mesta
Korisnika usluge.
Član 10.
Ukoliko Korisnik usluge zatraži uslugu pomoći na putu, a ne otkaže je u roku od 15 minuta od prvog poziva upućenog ka
Call Centaru Atlas Servisa, na broj 069/667-667, a najksnije do polaska vozila za pružanje pomoći na putu ka Korisniku
usluge, smatraće se da je asistencija iz čl. 9 ovih Uslova iskorištena, iako je Korisnik usluge sam osposobio vozilo i nastavio
dalje putovanje.
Član 11.
Na teritoriji Srbije, Korisnicima usluge se kilometraža ne obračunava po standardu (od mesta polaska vozila za pružanje
pomoći na putu, preko mesta utovara i istovara i nazad do mesta polaska vozila za pružanje pomoći na putu), nego po
povoljnijim uslovima, i to od mesta preuzimanja vozila koje je u kvaru do mesta istovara vozila i nazad do mesta utovara.
Član 12.
Korisnik usluge stiče pravo na korištenje usluge pomoći na putu samo ako ga nezgoda ili kvar zadese kao učesnika u
saobraćaju.
Prijava kvara ili udesa CALL CENTRU Atlas Servisa na broj 069/667-667 mora biti isključivo na dan kada se neispravnost
vozila desila, i tad se podrazumeva da se pruža usluga pomoći na putu, koju je Atlas Servis u obavezi da izvrši u skladu sa
ovim Uslovima, osim u slučajevima navedenim pod čl. 2, čl. 6, čl. 20, čl. 21 i čl. 22 ovih Uslova. U suprotnom, ne smatra se
da je vozilo učesnik u saobraćaju i kao takvom, ne može se pružiti usluga pomoći na putu, već to spada u domen
standardnog prevoza vozila, što nije predmet Plavog paketa pomoći na putu, kao i ovih Uslova.
Ukoliko priroda kvara nema za posledicu momentalno zaustavljanje vozila, nego se Korisnik usluge svojim vozilom odveze
do servisa za popravak vozila, bez pomoći vozila za pružanje pomoći na putu, Korisnik usluge je dužan da obavesti o tome
Call Centar Atlas Servisa, dok je na putu ka servisu za popravak vozila, kako bi mogao da ostvari pravo na uslugu prevoza
vozila do adrese Korisnika usluge navedene u Ugovoru ili prilikom aktiviranja Paketa, u slučaju nemogućnosti otklanjanja
kvara u servisu za popravak vozila.
Ukoliko agent u CALL CENTRU Atlas Servisa, prilikom prijave kvara, ima bilo kakvu sumnju da Korisnik usluge pokušava da
zloupotrebi uslugu pomoći na putu, sa ciljem da je iskoristi kao standardno šlepanje, a ne kao pomoć na putu (Korisnika
usluge kvar nije zadesio u toku vožnje: vozilo stoji pokvareno u servisu, garaži, na parkingu…, vozilo je pokvareno više sati,
itd), Atlas Servis ima diskreciono pravo da Korisniku usluge ne pruži uslugu pomoći na putu prema ovim Uslovima i da
jednostramo raskine Ugovor ili poništi važenje Paketa.
U slučaju da Korisnik usluge daje lažne informacije prilikom zahteva za uslugom pomoći na putu CALL CENTRU Atlas
Servisa na broj 069/667-667, nastupa momentalno raskidanje ovog Ugovora ili poništavanje važenja Paketa između Atlas
Servisa i Korisnika usluge, uz pravo Atlas Servisa na naknadu pričinjene štete od strane Korisnika usluge i pravo Atlas
Servisa na jednostrani raskid ovog Ugovora ili poništavanje važenja Paketa, bez prava žalbe Korisnika usluge.
Član 13.
Ako se vozilo kojem treba da se pruži usluga pomoći na putu nalazi na javnom ili privatnom parkingu ili garaži koja zbog
svoje konstrukcije onemogućava pristup vozilu koje treba da pruži uslugu pomoći na putu ili je za utovar i istovar vozila,
kojem treba da se pruži usluga pomoći na putu, potrebno specijalizovano vozilo (neisravno vozilo je blokirano, potrebno mu
izvlačenje iz jarka, itd.), tada Korisnik usluge ima mogućnost da organizuje izvlačenje vozila iz garaže ili utovar i istovar, sam
ili uz organizacionu pomoć Atlas Servisa, ali o trošku Korisnika usluge po redovnom cenovniku vršioca usluge.
Tek nakon što vozilo, kojem treba da se pruži usluga pomoći na putu, bude na mestu gde tehnička mogućnost dozvoljava
pružanje usluge, Atlas Servis je u mogućnosti da pruži uslugu pomoći na putu, u skladu sa ovim Uslovima.
Član 14.
Vozilo koje nije registrovano, nema urađen tehnički pregled i nema obavezno osiguranje, kao takvo po zakonu ne može biti
učesnik u saobraćaju i takvom vozilu ne može biti pružena usluga pomoći na putu.
Korisnik usluge ne može da potpiše Ugovor ili aktivira Paket za vozilo iz st.1 ovog člana, niti će se kupljeni paket pomoći na
putu za takvo vozilo smatrati važećim i obavezujućim.
Član 15.
U slučaju da Korisnik usluge prekorači limite koji su pokriveni od strane Atlas Servisa na teritoriji Srbije, Korisnik usluge sam snosi ostatak
troškova po cenovniku pružaoca usluge sa popustom od 20%.
Član 16.
Usluga pomoći na putu se odnosi isključivo na putnička i laka teretna vozila koja ne prelaze ukupnu težinu od 3,0t bruto.
Od pružanja ove usluge pomoći na putu, izuzeta su sva kombi vozila, kamioni i vozila javnog prevoza.
Član 17.
Usluga pomoći na putu važi isključivo na auto-putu, magistralnom putu, regionalnim putevima namenjenim za saobraćaj motornih vozila
(asfaltni,betonski put), a ne važi na makadamu i zemljanim putevima.
Član 18.
Atlas Servis se obavezuje da će na lice mesta doći u najkraćem mogućem roku od momenta prijave kvara, udesa CALL CENTRU Atlas
Servisa na broj 069/667-667, izuzev u situacijama kada zbog više sile vozilo nije u mogućnosti da dođe u ugovorenom roku, o čemu će
Korisnik usluge biti obavešten od strane CALL CENTRA Atlas Servisa.
Član 19.
Atlas Servis kao asistentska kuća sa delatnošću pružanja usluge pomoći na putu (zamena pneumatika, davanje struje, utovar, prevoz i
istovar vozila), ne pokriva nikakvu vrstu troškova kod popravke vozila na licu mesta, vezanu za rezervne delove (pneumatik,…) i gorivo,
neophodne za osposobljavanje vozila za nastavak putovanja, kao ni nikakvu vrstu troškova u servisu, koji proisteknu prilikom otklanjanja
kvara zbog kog je vozilo i došlepano u servis.
Takođe, ukoliko Korisnik usluge ne ispoštuje proceduru za ostvarivanje besplatne usluge pomoći na putu i sam (bez pozivanja Atlas
Servisivog Call Centra), o svom trošku, organizuje neku od usluga iz čl.9 ovih Uslova, Atlas Servis ne vrši refundaciju tako nastalih
troškova Korisniku usluge.
Nikakva vrsta refundacije, nije predmet ovog Ugovora ili Paketa.
Član 20.
Atlas Servis se ne smatra odgovornim za kašnjenje ili obustavljanje pružanja usluge pomoći na putu u slučaju više sile, građanskog ili
međunarodnog rata, pobuna, demonstracija ili sl.
Član 21.
Usluga pomoći na putu od strane Atlas Servisa neće biti izvršena niti će Atlas Servis snositi troškove u sledećim slučajevima:
– šteta ili gubici prouzrokovani direktno ili indirektno ratom, okolnostima sličnim ratu, unutrašnjim javnim poremećajima ili zvaničnim
ukazima ili krađom.
– jonizirajuće zračenje ili radioaktivno zagađenje od nuklearnog goriva;
– radioaktivne, toksične ili druge štetne karakteristike eksplozivnih, nuklearnih postrojenja ili njihovih delova
– gubitak, uništenje ili šteta prouzrokovana vazdušnim udarima aviona ili drugih letelica koje se kreću brzinom zvuka ili nadvazdušnom
brzinom
– automobilske trke, reli vožnje, testovi brzine i izdržljivosti ili druga vrsta treninga slična tome
– nesreće ili povrede izazvane namernim kršenjem ili namernim nepoštovanjem zakona ili izazvane aktivnosti koje lokalne vlasti nisu
odobrile.
– šteta ili povreda izazvane namernom greškom vozača, krađom, pokušajem krađe ili razbijanje stakla
– u slučaju da je Korisnik usluge, kao vozač vozila kome treba pružiti uslugu pomoći na putu, pod dejstvom alkohola i drugih opijata, on kao
takav ne sme da bude učesnik u saobraćaju, te Atlas Servis nije ni u obavezi da takvom licu pruži uslugu pomoći na putu.
– ukoliko Korisnik usluge želi ovaj paket da iskoristi u vidu standardnog šlepanja, a ne stvarne potrebe za uslugom pomoći na putu i pri tom
da lažne informacije o stanju vozila. Atlas Servis će ovo tretirati kao zloupotrebu, neće biti u obavezi da preveze vozilo, a sam izlazak na
lice mesta i utvrđivanje činjeničnog stanja, od strane Atlas Servisovog lica osposobljnog za pružanje usluge pomoći na putu, smatraće se
kao iskorištena besplatna usluga.
Član 22.
Ako agent u Call Centru prilikom prijema poziva od strane Korisnika usluge subjektivno proceni da je Korisnik usluge, kome treba da se
pruži usluga pomoći na putu pod dejstvom alkohola, droga ili drugih opojnih sredstava, agent će zajedno sa vozačem vozila za pružanje
usluge pomoći na putu, poslati i policiju na lice mesta, kako bi se ustanovilo činjenično stanje. Ukoliko se utvrdi da Korisnik usluge nije pod
uticajem bilo kakvih opijata, neodložno i u najkraćem mogućem roku će mu biti pružena usluga pomoći na putu, u suprotnom, usluga
pomoći na putu neće biti izvršena, niti će Atlas Servis snositi bilo kakve troškove ili sankcije za nepružanje usluge.
Ako je Korisnik usluge agresivan i neprijatan, vozač ima pravo da zbog svoje bezbednosti i sigurnosti, kao i bezbednosti dobara, napusti
mesto pružanja pomoći na putu i prekine uslugu pružanja pomoći na putu, bez konsultacije sa nadređenima, već samo da obavesti agenta
iz Call Centra Atlas Servisa o činjeničnom stanju, a usluga pomoći na putu ka Korisniku usluge će se smatrati izvršenom, bez mogućnosti
na žalbu.
Član 23.
Dostavljajući svoje lične podatke, Korisnik prihvata da se isti obrađuju u svrhu izrade Ugovora ili aktiviranja Paketa i korištenja prava na
uslugu koja proističe iz Ugovora ili Paketa, kao i informisanja o ponudama i ostvarivanja svih benefita od strane Atlas Servisa i njegovih
saradnika. Korisnik je upoznat da se u slučaju nedozvoljene obrade može obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu
podataka o ličnosti koji u skladu sa svojim ovlašćenjima može preduzeti mere zaštite.
Član 24.
Atlas Servis ne odgovara za štetu na vozilu koja nastane prilikom transporta, a koja je nastala krivicom trećeg lica ili krivicom Korisnika
usluge pomoći na putu.
Član 25.
Atlas Servis ne odgovara za stvari koje se u momentu pružanja usluge pomoći na putu zateknu u vozilu kome se pruža usluga pomoći na
putu.
Član 26.
Za slučaj spora Korisnik usluge pomoći na putu prihvata obavezu pokušaja mirnog rešenja u roku od 15 dana od nastanka spornog
odnosa. Korisnik usluge pomoći na putu je dužan da sporni odnos prijavi pozivom na CALL CENTRA Atlas Servisa na broj 069/667-667.
Član 27.
Ukoliko se međusobni odnosi ne razreše u vansudskom postupku iz čl.26, tada se ugovara mesna nadležnost Osnovnog suda u Novom
Sadu.